Nacházíte se: Infoband » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového obchodu Infoband.cz (www.infoband.cz).

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné.

 

I.    Základní ustanovení

Prodávající

Jan Vančura, IČ: 74717839, se sídlem Tyršova 135/19, 741 01 Nový Jičín, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným u Městského úřadu Nový Jičín. Fyzická osoba je plátcem DPH (DIČ: CZ7902155602)

Kupující

Kupujícím je zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním VOP. Souhlas se zněním VOP potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému nebo jiného objednávacího kanálu (e-mail).

 

II.    Objednání zboží

Objednání zboží prostřednictvím systému elektronického obchodu www.infoband.cz, nebo doručením e-mailové objednávky na adresu Prodávajícího je považováno za uzavření smlouvy. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné údaje nutné k její realizaci (počet a druh zboží, jméno, adresu a kontaktní údaje Kupujícího). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Vylučují se objednávky s dodatkem nebo odchylkou od nabídky Prodávajícího. Objednávky je možno realizovat 24 hodin denně/7 dní v týdnu.V případě objednání zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.infoband.cz Kupující obdrží obratem Oznámení o přijetí objednávky s výzvou k platbě, v případě zvolení platby bankovním převodem, na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a informuje ho o vzniklé situaci.

Uvedené ceny jsou včetně 21%DPH.

 

III.    Platební podmínky

Objednané zboží je možno na základě výzvy k platbě zaplatit následujícími způsoby:

  • bankovním převodem na účet vedený u mBank
  • bankovním převodem na slovenský účet vedený u FIO v EUR měně (pro zákazníky ze SR)
  • v hotovosti poštovní poukázkou typu A podanou na kterékoliv poště
  • při převzetí zásilky zaslané na dobírku

Ceny jsou uvedeny v Kč vč 21% DPH. Pro zákazníky ze SR jsou ceny přepočteny podle denního kurzu ČNB (CZK-EUR).

 

IV.    Dodání zboží

Objednané zboží je ve většině případů expedováno následující pracovní den po připsání platby na účet Prodávajícího v případě platby bankovním převodem, nebo následující pracovní den po objednání v případě zaslání na dobírku. V případě zdržení expedice je o tom Kupující vyrozuměn prostředky elektronické komunikace bez zbytečného odkladu. Spolu se zbožím obdrží Kupující fakturu/daňový doklad se všemi potřebnými náležitostmi.V případě nepřipsání platby na účet Prodávajícího do 20 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována a žádné straně z toho nevznikají žádné dodatečné povinnosti.

Zboží se zasíláno doporučenou zásilkou (Česká pošta s.p.) na adresu dodání Kupujícího uvedenou v objednávce zboží. V případě nevyzvednutí zásilky v termínu daném dopravcem, se zásilka vrací zpět Prodávajícímu. Za opětovné doručení si Prodávající účtuje expediční poplatek ve stejné výši.

Sazby expedičního poplatku jsou uvedeny v sekci Doprava

Tento ceník je platný pro území České a Slovenské republiky.

Osobní odběr není možný.

 

V.    Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dní od převzetí zboží. Kupujícímu se doporučuje odstoupení od smlouvy učinit vůči Prodávajícímu písemně na adrese sídla Prodávajícího (Jan Vančura, Tyršova 135/19, 741 01 Nový Jičín), nebo na e-mailové adrese info@infoband.cz. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 

  • Zboží doručit bez zbytečného odkladu, do čtrnácti dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, na adresu prodávajícího.
  • Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně přiložené faktury a případných dárků obdržených se zásilkou. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato.
  • Doporučený způsob vrácení zboží je doporučenou zásilkou, která je evidována. V případě ztráty zásilky, byla-li poslána obyčejným psaním, nemá Kupující nárok na vrácení kupní ceny. Poštovné při vrácení produktu platí Kupující
  • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží vyrobeného na přání Kupujícího.


Prodávající se zavazuje Kupujícímu vrátit všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od Kupujícícho přijal bez zbytečných odkladů, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, na bankovní účet, který je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.  Není-li kupující již schopen zboží  vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či poškození zboží), je Kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – formou započtení na vrácenou kupní cenu, která je Kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

 

VI.    Reklamace zboží

Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Vyskytne-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Obdrží-li Kupující zboží s výrobní vadou, má právo jej reklamovat. Poškozené zboží je nutné pro posouzení oprávněnosti reklamace posoudit Prodávajícím. Vzhledem k povaze určitého druhu zboží není toto nutné zboží zasílat zpět Prodávajícímu. Jako dokumentace postačuje fotografie vadného zboží. Prodávající sám určuje, požaduje-li zboží zaslat zpět. O reklamaci rozhodne Prodávající ihned, nejpozději do tří dnů od převzetí reklamace. Je-li reklamace oprávněná, je Prodávající povinen do třiceti dnů vadu odstranit.


Záruční doba

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě, že se v záruční dvacetičtyřměsíční lhůtě vyskytne vada a jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy, má Kupující právo na výměnu zboží, opravu zboží, odstoupení od smlouvy nebo slevu na zboží. V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy má Kupující právo na odstranění vady zboží nebo slevu na zboží. K odstoupení od smlouvy může dojít v případě, že Prodávající odmítne vadu odstranit nebo nedodrží lhůtu pro opravu zboží. Dvacetičtyřměsíční záruční lhůta se počítá od doby prvního nákupu a to i tehdy, že při reklamaci dojde k výměně zboží za nové.

 

VII.    Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude chránit podle platných právních předpisů a nebude je poskytovat třetím stranám, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímu. Kupující také dává souhlas s použitím e-mailové adresy k zaslání obchodního sdělení ze strany Prodávajícího. Obchodní sdělení nebude obsahovat nabídky třetích stran.

 

VIII.Ostatní

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

IX.    Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.